REGULAMIN SERWISU BLABBER.PL

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania serwisu Blabber.pl (dalej jako „Serwis), dostępnego pod adresem https://blabber.pl prowadzonego przez Martę Bownik-Kozak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BLABBER Marta Bownik-Kozak, ul. Gwarecka 17/7, 41-500 Chorzów, NIP: 6482532542, REGON: 385913713, adres poczty elektronicznej: kontakt@blabber.pl (dalej jako „Administrator”), a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Administratora i Użytkowników.

Spis treści

§ 1 
Definicje

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania z Serwisu, wraz z załącznikami;
 2. Administrator - Marta Bownik-Kozak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLABBER Marta Bownik-Kozak, ul. Gwarecka 17/7, 41-500 Chorzów, NIP: 6482532542, REGON: 385913713, adres poczty elektronicznej: kontakt@blabber.pl;
 3. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://blabber.pl, prowadzony przez Administratora;
 4. Użytkownik – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 5. Streamer - rozumie się przez to Użytkownika korzystającego z Serwisu, w celu promowania organizowanych przez niego streamów lub webinarów;
 6. Reklamodawca - rozumie się przez to Użytkownika korzystającego z serwisu w celu zamieszczenia w serwisie Treści Reklamowych w ramach korzystania z Usług Reklamowych;
 7. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 9. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu;
 10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika;
 11. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników;
 12. Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników;
 13. Ogłoszenie – rozumie się przez to zamieszczoną w Serwisie przez Streamera informację dotyczącą organizowanych przez niego streamów lub webinarów;
 14. Cennik – zestawienie ustalonych przez Administratora opłat za Usługi Płatne świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną treść;
 15. Usługi Płatne – płatne usługi świadczone przez Administratora na rzecz Streamera, obejmujące m.in. dodawanie przez Streamera wpisów na blogu, dostępne po wykupieniu przez Streamera odpowiedniego Pakietu zgodnie z Cennikiem; w tym również Usługi Promowania.
 16. Usługi Promowania– płatne usługi służące promowaniu Ogłoszeń lub działalności Streamera w Serwisie, świadczone przez Administratora zgodnie z Cennikiem;
 17. Usługi Reklamowe– płatne usługi świadczone przez Administratora służące zamieszczaniu i wyświetlaniu w Serwisie Treści reklamowych przez Reklamodawców;
 18. Treści Reklamowe– materiały reklamowe zamieszczone w Serwisie przez Reklamodawcę w ramach Usług Reklamowych.
 19. Pakiet – zespół funkcjonalności Serwisu wchodzących w skład Usług Płatnych, dostępnych dla Streamera po wykupieniu odpowiedniego Pakietu zgodnie z Cennikiem;
 20. Limit – liczba bezpłatnych ogłoszeń, które Streamer może dodać w Serwisie w danym czasie, określona w Cenniku;
 21. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 22. Operator płatności – oznacza Krajowy Integrator Płatności S.A. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, dostawcę usługi płatności online tpay.com;

§ 2 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
 3. warunki świadczenia tych usług,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Korzystanie z pełnych funkcjonalności Serwisu, w tym korzystanie z Serwisu jako Streamer, wymaga Rejestracji i założenia Konta użytkownika.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 8. Każda korzystająca z Serwisu, niezwłocznie po jego wyświetleniu, obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających Rejestracji.
 10. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://blabber.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 11. Komunikacja z Administratorem dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

§ 3 
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu Administrator świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Serwisie;
  2. umożliwienie przesłania Administratorowi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu;
  3. założenie i prowadzenie Konta użytkownika;
  4. przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera;
  5. umożliwienie dodania Ogłoszeń zawierających informacje o streamach i webinarach, a także ich zmodyfikowanie, bądź usunięcie;
  6. dodawanie komentarzy i ocenianie Streamerów;
  7. umożliwienie korzystania z Usług Płatnych, w tym z Usług Promowania;
  8. umożliwienie zamieszczenia w Serwisie Treści Reklamowych po wykupieniu przez Reklamodawcę Usług Reklamowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług, bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.
 3. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Administratora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W celu korzystania z Serwisu Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 5. Działalność Serwisu polega głównie na umożliwieniu Streamerom zamieszczania Ogłoszeń, dotyczących organizowanych przez nich streamów i webinarów, a także promowania ich działalności. Administrator nie jest organizatorem streamów i webinarów będących przedmiotem Ogłoszeń i nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za ich przebieg, treść i jakość.

§ 4 
Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Administrator świadczy usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
 3. dostęp do sieci Internet;
 4. dostęp do poczty elektronicznej;
 5. odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.
 6. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie, w tym w szczególności dokonywania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami obowiązującymi w społeczeństwie informacyjnym, a także w sposób naruszający uzasadnione interesy Administratora
 8. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Administratorowi. Użytkownik w ramach aktywności w Serwisie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych.
 9. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w tym publikowanie jakichkolwiek treści odbywa się w sposób automatyczny i bez udziału Administratora. Administrator nie weryfikuje automatycznie treści publikowanych w Serwisie z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
 10. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez Użytkowników treści w ramach Serwisu, w tym w szczególności Ogłoszeń, Komentarzy i Treści Reklamowych. Administratorowi przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie treści. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji, iż dana treść ma charakter bezprawny lub narusza niniejszy Regulamin, Administrator podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli dana treść naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub niniejszy Regulamin Administrator uprawniony jest do zablokowania danej treści lub jej trwałego usunięcia..
 11. Za treści naruszające niniejszy Regulamin uważa się w szczególności treści:
  1. naruszające zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje obowiązujące społeczeństwo informacyjne,
  2. obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite,
  3. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. wprowadzające w błąd.

§ 5 
Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie w pełni z funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji i założenia Konta użytkownika oraz korzystania z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. Korzystanie z funkcjonalności dostępnych dla Streamerów wymaga zaznaczenia opcji „Streamer” w ramach Konta użytkownika, po uprzedniej Rejestracji.
 2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta poprzez wypełnienie formularza Rejestracji. Serwis umożliwia założenie Konta użytkownika poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy w postaci Facebook lub Google.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonać Rejestracji oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może w ich imieniu wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania tych podmiotów. Osoba dokonująca w ramach Serwisu czynności na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, jest umocowana do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuje.
 4. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło. Hasło powinna składać się co najmniej z 8 znaków oraz zawierać minimum jedną duża literę i jedną cyfrę. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika. Pozostałe dane Użytkownik uzupełnia poprzez Konto użytkownika, po jego założeniu.
 5. Loginem użytkownika jest adres e-mail, podany przy Rejestracji.
 6. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora.
 7. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 8. Po wypełnieniu formularza Rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przesłany zostanie link aktywacyjny. Rejestracja zakończona zostaje w momencie aktywacji konta przez Użytkownika, poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny. W momencie zakończenia Rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta użytkownika.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danych w ramach Serwsiu i że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.
 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podanie powyższych danych nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.
 11. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści zdjęcie, w tym również przedstawiające jego wizerunek, z chwilą zamieszczenia tego zdjęcia Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do publikacji i rozpowszechniania zdjęcia oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w ramach Serwisu innym Użytkownikom.
 12. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści oznaczenie stanowiące znak towarowy, z chwilą jego zamieszczenia Użytkownik oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z tego oznaczenie w tym zakresie oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w Serwisie.
 13. W przypadku, gdy Administrator poweźmie wątpliwości co do prawa Użytkownika do publikowania zdjęć lub znaków towarowych na zasadach, o których mowa w ust. 11 i ust. 12 podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia istnienia tego prawa po stronie Użytkownika, a w przypadku niewykazania prawa do wykorzystania zdjęć lub znaków towarowych usunie je z Konta użytkownika.

§ 6 
Dodawanie Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
  1. założenia Konta użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu,
  2. posiadania przez Użytkownika statusu Streamera,
  3. wypełnienia formularza służącego dodawaniu Ogłoszeń.
 2. Dodanie Ogłoszenia wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe. Emisja Ogłoszenia rozpocznie się niezwłocznie po jego dodaniu. Od tego czasu Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z Serwisu.
 3. W czasie emisji Ogłoszenia Streamer za pośrednictwem Konta użytkownika może dokonać modyfikacji Ogłoszenia, usunąć je, a także skorzystać z Usług Promowania.
 4. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana przez Streamera w ramach Limitu jest bezpłatna. Po wykorzystaniu Limitu publikacja Ogłoszenia wymaga zakupu odpowiednich Usług Płatnych.
 5. Z chwilą dodania Ogłoszenia Streamer udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na treść Ogłoszenia w celu zamieszczenia Ogłoszenia lub jego elementów w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych, w celu reklamowania i promowania działalności Serwisu, Administratora i Streamerów. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści Ogłoszenia - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono treść Ogłoszenia - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania treści Ogłoszenia w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści Ogłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.
 6. Licencja, o której mowa w ust. 6, obejmuje także tworzenie opracowań treści Ogłoszenia przez Administratora i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki Administrator uprawniony jest do korzystania z treści Ogłoszenia. Administrator upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja).

§ 7 
Zakup Usług Płatnych

 1. Streamer ma możliwość w każdej chwili dokonania zakupu Usług Płatnych, w tym Usług Promowania. Zakup Usług Płatnych następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Administratorem, a Streamerem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych w Serwisie w momencie składania zamówienia przez Streamera.
 2. Ceny Usług Płatnych podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 3. Streamer ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie PayByLink. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma wpływu na jego treść i realizację.
 4. W celu dokonania zakupu Usług Płatnych Streamer powinien wybrać przycisk „Kupuję i płacę” przy wybranej Usłudze Płatnej. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” Streamer zostaje przekierowany do strony płatności Operatora płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez uiszczenie płatności na rzecz Administratora za pośrednictwem Operatora płatności.
 5. Informacja o całkowitej wartości Usług Płatnych jest każdorazowo podawana w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Streamera zamówienia. Są to całkowite koszty, które Streamera zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 6. Świadczenie Usług Płatnych dokumentowane jest przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku wyboru faktury VAT Streamer wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika lub udostępnienie w ramach Konta użytkownika.
 7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Płatnej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi Płatnej w pełnej wysokości na rachunku bankowym Administratora.

§ 8 
Zakup Usług Reklamowych

 1. Reklamodawca ma możliwość dokonania zakupu Usług Reklamowych. Zakup Usług Reklamowych wymaga wypełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe, jak również wgrania Treści Reklamowych spełniających wymagania określone przez Administratora.
 2. Zakup Usług Reklamowych następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Administratorem, a Reklamodawcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych w Serwisie w momencie składania zamówienia na Usługi Reklamowe.
 3. Ceny Usług Reklamowych podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 4. Reklamodawca ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie PayByLink. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku prawnego i nie ma wpływu na jego treść i realizację.
 5. W celu dokonania zakupu Usług Reklamowych Reklamodawca powinien wybrać przycisk „Kupuję i płacę” w formularzu zamówienia Usługi Reklamowej. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” Reklamodawca zostaje przekierowany do strony płatności Operatora płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez uiszczenie płatności na rzecz Administratora za pośrednictwem Operatora płatności.
 6. Informacja o całkowitej wartości Usług Reklamowych jest każdorazowo podawana w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Reklamodawcę zamówienia. Są to całkowite koszty, które Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 7. Świadczenie Usług Reklamowych dokumentowane jest przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku wyboru faktury VAT Reklamodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT w wersji elektronicznej w formacie PDF i dostarczenia jej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia Usługi Reklamowej.
 8. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Reklamowej nastąpi nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z jej tytułu w pełnej wysokości na rachunku bankowym Administratora.
 9. Z chwilą zamieszczenia Treści Reklamowych Reklamodawca udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na Treści Reklamowe w celu zamieszczenia Treści Reklamowych lub ich elementów w Serwisie. Licencja udzielona jest na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści Reklamowych - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Treści Reklamowe - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Treści Reklamowych w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści Reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieci Internet.
 10. Licencja, o której mowa w ust. 8, obejmuje także tworzenie opracowań Treści Reklamowych przez Administratora i korzystanie z tych opracowań w sposób w jaki Administrator uprawniony jest do korzystania z Treści Reklamowych. Administrator upoważniony jest do udzielania dalszych licencji (sublicencja).

§ 9 
Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Wraz z oświadczeniem, prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Wraz z odstąpieniem od umowy Usługi prowadzenia Konta użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące Administratora z Konsumentem. Jeżeli umowa wiązała się z uiszczeniem płatności przez Konsumenta na rzecz Administratora, Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 10 
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu niewymagających Rejestracji, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub skorzystania z określonej funkcjonalności.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub określonej funkcjonalności dostępnej w ramach Serwisu, poprzez opuszczenie Serwisu lub zaprzestanie korzystania z określonej funkcjonalności i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.
 4. Użytkownik, będący Konsumentem, może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 5. Umowa, której mowa w ust. 3 może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika, poprzez wybranie opcji usunięcia Konta w ramach Konta użytkownika lub poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą mailową lub pisemnie na adres Administratora.
 6. Wraz z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta użytkownika, wygasają pozostałe umowy łączące Administratora z Użytkownikiem, dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Rozwiązanie tej umowy ma skutek na przyszłość.
  1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne lub przez Regulamin, Administrator w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia może:
  2. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, wzywając go do zaprzestania działań naruszających Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  3. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,
  4. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika, jeżeli Użytkownik pomimo uprzedniego upomnienia go przez Administratora i wezwania do zaprzestania określonych działań naruszających Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

§ 11 
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik proszony jest w pierwszej kolejności o kontakt z Administratorem celem wyjaśnienia nieprawidłowości.
 2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownik może złożyć reklamację drogą mailową lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach drogą mailową na adres e-mail powiązany z Kontem użytkownika lub na adres mailowy, z którego przesłane zostało zgłoszenie reklamacyjne. Użytkownik uprawniony jest do żądania przesłania pisemnej odpowiedzi pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12 
Odpowiedzialność

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu, w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji, z poszanowaniem praw Użytkowników. W przypadku konieczności całkowitego czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem użytkownika. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania Serwisu w zakresie Usług Płatnych, Administrator zobowiązuje się do przedłużenia czasu ich trwania o czas trwania ograniczeń w ich funkcjonowaniu.
 2. Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Administratora z winy umyślnej.

§ 13 
Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://blabber.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14 
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Administratora.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. O dokonanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 5. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 6. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia sporu poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; mediację; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; zwrócenie się do Federacji Konsumentów. Konsument ma możliwość również skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)
 10. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Cennik Usług Płatnych
  2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi elektronicznej